Sklep internetowy LogoSZOP, działający pod adresem internetowym http://logoszop.pl należy do Kingi Tomaszewskiej Smolarczuk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „STUDIO KOZA KINGA TOMASZEWSKA-SMOLARCZUK” adres: ul. Wajdeloty 6/1, Gdańsku 80-437 zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 957-071-85-61.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, oraz mailowo pod adresem poczty elektronicznej sklep@logoszop.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 1 Kodeksu cywilnego),
 4. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (usługa świadczona drogą elektroniczną)
 5. Pośrednik Płatności – serwis Przelewy24.pl, wykorzystywany przez spółkę PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu (60-327), Kanclerska 15, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w w wysokości 4 500 000,00 zł opłacony w całości; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 6. Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie; Produktami są Produkt Tradycyjny, Produkt Elektroniczny, Produkt do Dalszego Wykorzystania co szczegółowo zostało opisane w niniejszym Regulaminie
 7. Produkt do Dalszego Wykorzystania – szczególnego rodzaju Produkt Elektroniczny, projekt logo który Klient może wykorzystywać i rozpowszechniać samodzielnie w oparciu o licencję udzieloną Klientowi przez Sprzedawcę,
 8. Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta; szczególnym rodzajem Produktu Elektronicznego jest Produkt do Dalszego Wykorzystania,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin,
 10. Sklep – sklep internetowy LogoSZOP, działający pod adresem internetowym http://logoszop.pl/sklep/, prowadzony przez Sprzedawcę,
 11. Sprzedawca – Kinga Tomaszewska Smolarczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STUDIO KOZA KINGA TOMASZEWSKA-SMOLARCZUK” z siedzibą pod adresem ul. Wajdeloty 6/1, 80-437 Gdańsk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 957-071-85-61,
 12. Usługa Profesjonalna ¬– usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie umowy zawieranej z Klientem w drodze indywidualnych uzgodnień,
 13. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsume nta (U. 2014 poz. 827)

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów Elektronicznych, Produktów do Dalszego Wykorzystania.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej i podstronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta.
  Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Klient może założyć w Sklepie Konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania Konta. W żadnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 8. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto.
 9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 10. Klient ma zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§3 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych czy wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. z zakładki Sklep wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przyciskiem myszy w wybrany wzór, wybrać kolorystykę a następnie wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. wybrać formę dostawy zamawianych produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest dostawa w postaci wiadomości e-mail zawierającej odnośnik, pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie; w przypadku Produktów do Dalszego Wykorzystania forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 9 ust. 12 Regulaminu),
  4. podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych dostawa zawsze następuje na adres e-mail podany przez Klienta; w przypadku Produktów do Dalszego Wykorzystania forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 9 ust. 12 Regulaminu),
  5. podać dane do faktury (nawet jeśli jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
  6. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Jeśli Klient posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” zgodnie z ust. 3 lit b) powyżej. Jeśli Klient nie posiada Konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”.
 6. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów lub umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci Produktu Elektronicznego
 7. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia, które obejmować będzie w szczególności instrukcję dokonania zapłaty za zamówienie. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności, zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności, gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie.
 8. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail sklep@logoszop.pl
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z asortymentu Sklepu Internetowego bez wcześniejszego uprzedzenia.

§4 Formy dostawy i płatności

 1. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
 2. W przypadku Produktów do Dalszego Wykorzystania, forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny w stosunku do postanowień § 4 Regulaminu (patrz m.in. 9 ust. 12 Regulaminu).
 3. Klient ma do wyboru dwie metody płatności za zamówienie:
  1. płatność realizowana przez Pośrednika Płatności, tj. szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą,polegająca na przekierowaniu na stronę banku
  2. płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkty w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
 5. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
 6. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 7. Po otrzymaniu zapłaty i przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta. W przypadku Produktu Elektronicznego wysyłka polega na przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierającej odnośnik pozwalający uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać na własne urządzenie zakupiony Produkt Elektroniczny. W przypadku Produktu do Dalszego Wykorzystania wysyłka może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 9 ust. 12 Regulaminu).
 8. Wysyłka zamówienia do Klienta realizowana jest w formie wybranej przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c). W przypadku Produktu Elektronicznego, wiadomość e-mail pozwalający pobrać na własne urządzenie zakupiony Produkt Elektroniczny powinien dotrzeć do Klienta w ciągu 48h od chwili otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty. Jeśli wiadomość e-mail nie dotarła do Klienta, Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 9. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostępu do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. W stosunku do Produktów do Dalszego Wykorzystania, procedura realizacji zamówienia może zostać uregulowana w sposób szczególny w stosunku do postanowień 5 Regulaminu (patrz m.in. § 9 ust. 12 Regulaminu).
 11. W każdym przypadku Produktu Obrazy i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego mają charakter wyłącznie poglądowy a nie wiążący.

§6 Produkty Elektroniczne

 1. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany, a w szczególności wskazane są wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie Klienta, by mógł on korzystać z Produktu Elektronicznego. Wymagania te mogą być różne ze względu na rodzaj Produktu Elektronicznego. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu. Zabroniona jest dalsza odsprzedaż Produktów Elektronicznych przez Klienta. Klient nie ma również prawa zwielokrotniać Produktu Elektronicznego jakąkolwiek techniką, wprowadzać Produktu Elektronicznego do obrotu, użyczać lub wynajmować Produktu Elektronicznego osobom trzecim, chyba że zakupiony Produkt Elektroniczny jest Produktem do Dalszego Wykorzystania i udzielona Klientowi licencja obejmuje prawo dokonywania takich czynności.
 2. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, rola Sprzedawcy ogranicza się do dostarczenia Klientowi pliku (plików) obejmujących Produkt Elektroniczny. Klient korzysta z Produktu Elektronicznego w sposób samodzielny, a Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakichkolwiek usług, w szczególności usług doradczych, związanych z korzystaniem z Produktu Elektronicznego.

§7 Produkty do Dalszego Wykorzystania

 1. Produkt do Dalszego Wykorzystania stanowi szczególny rodzaj Produktu Elektronicznego.
 2. Informacja o przeznaczeniu Produktu do dalszego wykorzystania przez Klienta znajduje się każdorazowo w opisie Produktu, umieszczonym w zakładce
 3. Realizacja oraz dostawa zamówienia obejmującego Produkt do Dalszego Wykorzystania może zostać uregulowana jest w sposób szczególny w stosunku do postanowień 4 i § 5 Regulaminu (patrz m.in.§ 9 ust. 12 Regulaminu).
 4. Produktami do Dalszego Wykorzystania są: logotypy

§8 Logo

 1. Jeśli Produktem do Dalszego Wykorzystania jest logo, Klient może wybrać rodzaj licencji, na jakiej chce sobie zapewnić prawo do korzystania z logo.
 2. Cena logo może być różna w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju licencji,tj. sposobu korzystania z logo. Poszczególne rodzaje licencji wraz z ceną logo odpowiadającą danej licencji uwidocznione są zawsze w opisie Produktu.
 3. Cena logo obejmuje wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu udzielenia Klientowi licencji na korzystanie z logo. Licencja udzielana jest z chwilą zapłaty ceny za logo.
 4. Licencja może mieć charakter wyłączny albo niewyłączny.
 5. Licencja wyłączna polega na tym, że Klient jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z wybranego Sprzedawca gwarantuje Klientowi, że nie udzielił, ani nie udzieli licencji na korzystanie z logo jakiemukolwiek innemu podmiotowi oraz że nie będzie korzystał z logo samodzielnie.
 6. Licencja niewyłączna polega na tym, że Klient może być jednym z wielu podmiotów uprawnionych do korzystania z wybranego przez Klienta. Sprzedawca zachowuje dowolność co do udzielania licencji na korzystanie z wybranego przez Klienta logo innym podmiotom, jak również może samodzielnie korzystać z wybranego logo.
 7. Licencja, niezależnie od jej rodzaju, jest nieograniczona czasowo, terytorialnie oraz nie podlega wypowiedzeniu.
 8. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • wprowadzanie logo do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów informatycznych,
  • utrwalanie i zwielokrotnianie logo dowolną techniką, a w szczególności techniką cyfrową lub drukarską,
  • rozpowszechnianie logo za pośrednictwem Internetu,
  • wykorzystywanie logo w celach marketingowych, reklamacji, promocji oraz merchandisingu,
  • publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlani, odtwarzanie, nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie logo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do logo dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 9. Klient nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji), ani przenieść praw wynikających z udzielonej mu przez Sprzedawcę licencji na jakiekolwiek osoby trzecie.
 10. Sprzedawca udziela Klientowi zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie logo bez oznaczenia Sprzedawcy jako twórcy logo.
 11. Cena logo obejmuje również usługę personalizacji logo. Usługa personalizacji polega na dostosowaniu kolorystyki logo do oczekiwań Klienta oraz uwzględnieniu w logo nazwy lub hasła wskazanych przez Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące personalizacji logo wskazane są każdorazowo w opisie danego logo.
 12. Realizacja zamówienia obejmującego logo odbywa się w sposób szczególny. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty za logo, Klient powinien przesłać Sprzedawcy na adres e-mail sklep@logoszop.pl dane niezbędne do personalizacji logo, tj. kolorystykę logo, nazwę lub hasło do uwidocznienia w Logo. W ciągu 48 godzin od chwili doręczenia Sprzedawcy wskazanych danych, Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail podany w zamówieniu spersonalizowane logo. Wiadomość ze spersonalizowanym logo zawierać będzie:
  1. logo w formacie .png – do użytku w Internecie,
  2. logo w formacie .png – w wysokiej rozdzielczości,
  3. pliki źródłowe z projektem (wektor) –plik .ia oraz plik .pdf,
  4. specyfikację z listą użytych fontów i kolorów – plik .pdf.

§9 Usługi Profesjonalne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient może zamówić u Sprzedawcy Usługę Profesjonalną. Usługa Profesjonalna może polegać, w szczególności, na: przygotowaniu indywidualnego projektu logo,
 2. Usługi Profesjonalne są uwidocznione w Sklepie w takim sam sposób jak Produkty. Klient nie ma jednak możliwości zawarcia umowy o wykonanie Usługi Profesjonalnej w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Sklepu. Klient może jedynie przesłać do Sprzedawcy zapytanie ofertowe za pomocą udostępnionego formularza. Umowa o wykonanie Usługi Profesjonalnej może zostać w dalszej kolejności zawarta w drodze indywidualnych ustaleń między Klientem i Sprzedawcą.

§10 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Jeśli Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie mu Produktu Elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Klient został poinformowany o utracie tegoż prawa przez Sprzedawcę, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Jeżeli Konsument nie wyraził zgody, o której mowa powyżej, przysługują mu następujące uprawnienia:
  Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie 4 niniejszego działu.
  Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty odebrania produktu przez Konsumenta, a w przypadku realizowania zamówienia w częściach, od daty odebrania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia.
  Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta oświadczenia w terminie zakreślonym w punkcie 1 niniejszego działu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy (Studio KOZA, 80-437, Gdańsk, ul. Wajdeloty 6/1) lub na adres poczty elektronicznej sklep@logoszop.pl Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępniony jest w załączniku nr 2 Regulaminu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać mu również tą drogą potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  W wyniku odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany do poniesienia bezpośredniego kosztu zwrotu produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony produkt należy zwrócić na poniższy adres: Sprzedawcy: ,,,,,,,,
  W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny produktu oraz kosztów jego dostarczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.

§13 Rękojmia Sprzedawcy względem Konsumenta

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy sklep@logoszop.pl w roku od dnia wykrycia wady. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient powinien sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać zakres roszczenia.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail sklep@logoszop.pl

§14 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, Płatnego Dostępu oraz Usług Profesjonalnych

 1. Klienci mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Sklepu, usługi Płatnego Dostępu oraz Usług Profesjonalnych.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Klienta,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Klienta w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora (patrz § 1 Regulaminu).
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§15 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych i dostępu do ich treści
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Klient przyjmuje, iż podanie danych jest dobrowolne.
 7. Wraz z usunięciem konta osobistego w Sklepie Internetowym, Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia
 8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 9. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
 11. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 12. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§16 Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Klient obwiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności zabrania się ingerowania w jego zawartość lub elementy techniczne. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu Internetowego treści bezprawnych.

§17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§18 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Profesjonalnej.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Profesjonalnej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem świadczenia usługi w ramach Sklepu Internetowego na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, przeglądów, prac modernizacyjnych, itp.